Διοίκηση ΑΝ.ΔΙΑ - ΔΣ

Η διοίκηση ασκεί ηγετικό ρόλο, καταδεικνύει την δέσμευσή της και διατυπώνει τακτικά την πολιτική της για την Ποιότητα, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ μέσω:

  • Ανάληψης ευθύνης ώστε οι στόχοι ποιότητας να είναι συμβατοί με το πλαίσιο λειτουργίας και το στρατηγικό προσανατολισμό της ΑΝ.ΔΙΑ
  • Διασφάλισης ότι οι πόροι, που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών, διατίθενται
  • Παρακίνησης, καθοδήγησης και υποστήριξης του προσωπικού ώστε να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του
  • Προαγωγής της βελτίωσης και υποστήριξης των διευθυντικών μελών της ΑΝ.ΔΙΑ, ώστε να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στον τομέα ευθύνης τους.

Η Διοίκηση της ΑΝ.ΔΙΑ ασκεί ηγετικό ρόλο και καταδεικνύει τη δέσμευσή της σε σχέση με την εστίαση στον επενδυτή διασφαλίζοντας ότι:

  • Προσδιορίζονται, είναι κατανοητές και ικανοποιούνται με συνέπεια, οι απαιτήσεις του πελάτη και οι εφαρμοστέες κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις
  • Εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται οι ευκαιρίες και οι απειλές που μπορεί να επηρεάζουν τις υπηρεσίες που παρέχει η ΑΝ.ΔΙΑ καθώς και την ικανοποίηση των επενδυτών.
  • Διατηρείται η εστίαση στην ενίσχυση ικανοποίησης των επενδυτών.

Η διοίκηση διασφαλίζει ότι όλες οι λειτουργίες της ΑΝ.ΔΙΑ επικεντρώνονται στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών.