Ενότητα Δράσης 5

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΠ/ΣΕ 2014-2020 αποτελεί πολύ σημαντική υποχρέωση των Δικαιούχων της Δράσης.

Για το λόγο αυτό σύμφωνα  με τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφ. 12.1), οι Δικαιούχοι  των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν στη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» θα πρέπει στη διάρκεια υλοποίησης του έργου τους να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013.

Eιδικότερα:

1.Να παρέχουν στο διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, και να προβάλλουν το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο.

α) Σύντομη περιγραφή της πράξης.

Για τη σύντομη περιγραφή της πράξης οι Δικαιούχοι θα πρέπει να αναρτήσουν το τυποποιημένο κείμενο συμπληρώνοντας τα στοιχεία που αφορούν στην πράξη τους (προϋπολογισμός και δημόσια δαπάνη)

Πρότυπο κείμενο για ανάρτηση στην ιστοσελίδα (αρχείο ppt, Ελληνικά).

Πρότυπο κείμενο για ανάρτηση στην ιστοσελίδα (Αγγλικά για ξενόγλωσση ιστοσελίδα, αρχείο ppt).

 

β) Προβολή εμβλήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η οπτική ταυτότητα (sticker), η οποία αποτελεί την επισήμανση της χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τοποθετείται στην σελίδα του διαδικτυακού τόπου του δικαιούχου στην οποία παρέχεται σύμφωνα με την υποχρέωση η σύντομη περιγραφή της πράξης, σε θέση που είναι ορατή και μέσα στο οπτικό πεδίο μιας ψηφιακής συσκευής που τον απεικονίζει, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλίσει τη σελίδα προς τα κάτω .

Υπόδειγμα sticker με αναφορά στο ΕΤΠΑ στην Ελληνική.

Υπόδειγμα sticker με αναφορά στο ΕΤΠΑ στα Αγγλικά.

Επισήμανση

Οι Δικαιούχοι προς διευκόλυνσή τους δύναται να αναρτούν στο ορατό μέρος την οπτική ταυτότητα με αναφορά στο ΕΤΠΑ και πατώντας πάνω σε αυτό να εμφανίζεται το κείμενο προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

2.Να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους αφίσα, σύμφωνα με τον Επικοινωνιακό Οδηγό 2014-2020 (σε ελάχιστο μέγεθος A3) αναφορικά με τη συνδρομή του  Διαρθρωτικού Ταμείου στην υλοποίηση της Πράξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα υποδειχθούν

Πρότυπο Αφίσας

Διευκρίνιση:

Πεδίο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: αναγράφεται ο ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ / MIS όπως ακριβώς αναγράφεται στην απόφαση ένταξης

Δε σβήνουμε το λεκτικό  ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ / MIS –αφήνουμε το λεκτικό ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ / MIS και μετά τη λέξη ΜΙS συμπληρώνουμε τον κωδικό πχ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ / MIS:ΧΧΧΧΧΧΧ)

Πεδίο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: αναγράφεται ο ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ όπως αυτός αναγράφεται στην απόφαση ένταξης( ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΤΕΕ4-...)

Στο Πεδίο ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, αν δεν υπάρχει ιστοσελίδα θα πρέπει να διαγράφεται το ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (δηλαδή κενό).

 

3. Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στις διαδικτυακές πύλες www.stereaellada.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr, www.andia.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

 

Διευκόλυνση Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Για να αυξήσετε το μέγεθος των κειμένων πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και + (συν), ενώ αντίθετα για να μειώσετε με τα πλήκτρα Ctrl και - (μείον).
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
Με ταυτόχρονο πάτημα Ctrl και 0 (μηδέν), επιστρέψτε στο αρχικό μέγεθος.

  • CTRL+F1: Αρχική
  • CTRL+F2: ΕΠΑΝ Ι
  • CTRL+F3: ΕΠΑΝ ΙΙ
  • CTRL+F6: ΕΠΑΝΕΚ
  • CTRL+F7: Νέα-Ανακοινώσεις
  • CTRL+F8: Εκδηλώσεις
  • CTRL+F9: Επικοινωνία